Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
^
 • 1 Nasze podstawowe działania
  Pomoc w uzyskaniu dofinansowania na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy, rozliczanie dotacji jak również sporządzanie wniosków kredytowych i biznesplanów
 • 2
  Wsparcie w procesie zakładania działalności gospodarczej oraz pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania
 • 3
  Pełna obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz obsługa spółek cywilnych
 • 4
  Prowadzenie rozliczeń księgowych w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy. Składanie deklaracji do ZUS. Rozliczanie podatku VAT oraz obsługi kadrowo-płacowej
 • 5
  Napisz lub zadzwoń, a dostosujemy ofertę do Twoich oczekiwań anza@wroclaw-biuro-rachunkowe.pl +48 660 347 913

Aktualności

 

Informacje podstawowe (*)

1. Aktualne wysokości >>> składki ZUS 

2. Minimalna podstawa i wysokość składek na ubez. społeczne, ubez. zdrowotne >>> od 1 stycznia 1999 r.

3. Wyszukiwarka kodów działalności PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) koniecznych przy zakładaniu działalności >>>wyszukiwarka1  i  >>>wyszukiwarka2

4. Wyszukiwarka kodów PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) koniecznych do podejmowania decyzji w sprawie form opodatkowania >>>wyszukiwarka

  

Podmiotowe zwolnienie z VAT (*)

Każdy podatnik rozpoczynający działalność w 2016 r. ma prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT, o ile nie wykonuje czynności wykluczających ze zwolnienia.

Podatnik prowadzący działalność przez cały rok 2015 r., który nie przekroczył obrotu  150 000 zł, może skorzystać z podmiotowego zwolnienia  z VAT w 2016 r., o ile nie wykonuje czynności wykluczających ze zwolnienia.

 

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie mogą skorzystać podatnicy wykonujący czynności:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do >>>ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem: ? energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), ? wyrobów tytoniowych, ? samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju 

 

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych (*)

Każdy podatnik rozpoczynający działalność w 2016 r. ma prawo do skorzystania z ryczałtu, o ile nie wykonuje czynności wykluczjących z tej formy opodatkowania.

Podatnik prowadzący działalność przez cały rok 2015 r., który nie przekroczył obrotu  636 555 zł, może skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego w 2016 r., o ile nie wykonuje czynności wykluczjących ze zwolnienia.

 Czynności wykluczające z ryczałtu ewidencjnowanego wymienione są w Załączniku nr 2 >>>Ustawy

 

Stawki podatku zryczałtowanego:

Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,

2) 17 % przychodów ze świadczenia usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

b) pośrednictwa w:

? sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),

? pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),

? sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),

? pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),

? sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),

? sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

d) parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),

e) związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

f) związanych z wydawaniem:

? pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

? pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

? pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

? oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

g) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem ?Oryginały oprogramowania komputerowego? (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),

i) zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

j) wynajmu i dzierżawy:

? samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

? pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

? środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

? środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

? pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

? kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

? motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

k) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),

l) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

m) obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),

n) fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

o) przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

p) poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),

r) pomocy społecznej:

? bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),

? bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),

? bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),

? bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),

? doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),

? bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)

? z zastrzeżeniem pkt 1 i 3?5,

 

3) 8,5% przychodów:

a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,

b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,

c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

d) przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),

e) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),

f) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym,

 

4) 5,5% przychodów:

a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym,

 

5) 3,0% przychodów:

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b) z działalności usługowej w zakresie handlu,

c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),

d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5?10 ustawy o podatku dochodowym,

f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

? środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

? składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,

? składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych

 

_______________________
  (*) - Podanych informacji nie należy traktować jako obowiązującą wykładnię przepisów.  Nie gwarantujemy aktualności podanych informacji. Z przepisami należy zapoznać się samodzielnie i samodzielnie podjąć decyzję.

Książka przychodów i rozchodów

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

Rejestr VAT sprzedaży. Rejestr VAT zakupu